สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการประกาศ สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา

วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกแต่งงาน กับ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

ก็เลยมีพระราชวโรงการให้แต่งตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงครอบครองตำแหน่งพระอิสริยยศ ยศที่ราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เว็บข่าวสารความเห็นชอบชนแถลงการณ์ว่า เมื่อเวลา 16.32 น. วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.เปรียญราชการ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ พระราชสำนักดุสิต พร้อมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วก็พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา สำหรับการแต่งตั้งสมเด็จพระราชินี

ความเห็นชอบชนบอกว่า ในการนี้ ทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ ให้ดูแลอ่านประกาศตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความตอนหนึ่งว่า ประกาศตั้งสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกแต่งงาน กับ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งราชประเพณีโดยบริบูรณ์ทุกสิ่งแล้ว ก็เลยมีพระราชวโรงการให้ตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงครองตำแหน่งพระอิสริยยศ ยศที่ราชวงศ์ ตั้งแต่เวลานี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลเดี๋ยวนี้

ความเห็นชอบชนยังรายงานอีกว่า แล้วหลังจากนั้นพล.อ.หญิง สุทิดา เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม แล้วก็ทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตราอันทรงเกียรติคุณก้าวหน้ายิ่งมหาจักรีบรมวงศ์สกุล เหรียญรัตท้องนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 และก็พระราชวโรงการตั้งแก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ความเห็นชอบชนบอกว่า ผู้อำนวยการเขตดุสิต เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดขึ้นทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ทรงลงพระปรมาภิไธย รวมทั้งพระนามาภิไธย ในสมุดทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธย ในฐานะทรงเป็นประจักษ์พยาน รวมทั้งพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงชื่อในสมุดลงทะเบียนราชาภิเษกแต่งงาน ในฐานะพยาน หลังจากนั้น พลเอกอนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนราชาภิเษกแต่งงานแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระราชินี

พระราชประวัติโดยสังเขป

เว็บข่าวสารไทยเมืองกล่าวว่า สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงมีนามเดิมว่า สุทิดา พึงใจ ทรงจบการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จากภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2543 ก่อนจะทรงทำงานเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการต้อนรับของการบินไทย

ในรอบหลายปีล่วงมาแล้ว เว็บราชกิจจานุเบกษาเคยเผยแพร่พระราชวโรงการแล้วก็ประกาศนรที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระราชินีสุทิดา มากยิ่งกว่า 20 ฉบับร่วมกัน

เก็บรวบรวมทางศักดิ์ศรีของสมเด็จพระราชินีไว้อย่างสังเขปดังต่อไปนี้

ย้อนไปเดือน เดือนกรกฎาคม 2556 ทรงได้รับพระราชทานเหรียญ ชั้นทวีว่ากล่าวยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในจังหวะพิธีฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 5 เดือนธันวาคม 2556 เนื่องมาจากเป็นคนที่ได้มอบให้งานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ประเทศไทยองค์รัชทายาท ด้วยความซื่อ สวามิภักดิ์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ทรงมอบหมาย ปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งอกตั้งใจรวมทั้งเอื้อเฟื้อ

เดือน เดือนพฤศจิกายน 2556 ทรงได้รับพระราชทานขั้นพลตรีหญิง เพราะทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยส่งผลดีแก่ทางการและก็ในเดือนถัดมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เป็นผู้บังคับบัญชาสถานที่เรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยสั่งการมอบให้ความปลอดภัยรักษาท่าน สํานักผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด (อัตราพลตรี)

เดือน กรกฎาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เป็นเสธ.หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาท่าน หน่วยบัญชามอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตราพลตรี)

เดือน สิงหาคม 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่ง พลโทหญิง ให้แก่ท่าน เนื่องแต่ทรงรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยมีผลดีแก่ทางการ

ถัดมาในเดือน ธันวาคม 2559 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ พระราชทานขั้น พล.อ.หญิง แก่ท่าน รวมทั้งในเดือนเดียวกันมีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์ด้อยกว่าผู้บังคับบัญชา หน่วยสั่งการมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พล.อ.)

เดือน เดือนมิถุนายน 2560 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ด้อยกว่าสมุหราชผู้พิทักษ์ กรมราชองครักษ์ รับราชการตอบสนองพระเดชพระคุณ

เดือน เดือนตุลาคม2560 มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญตราปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ให้แก่ท่าน และก็ในเดือน เดือนธันวาคม ปีเดียวกัน มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าฯ แต่งให้พระองค์ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับบัญชา หน่วยสั่งมอบความปลอดภัยรักษาท่าน (อัตรา พล.อ.พิเศษ)

https://www.bbc.com/thai/thailand-48121941

Posted in พระราขสำนัก.